The Zero Conditional

Okres warunkowy – typ zerowy

Zdania w tym trybie odnoszą się do kwestii, które są zawsze prawdziwe, np. odnoszą się do praw natury czy przyzwyczajeń. W niektórych zdaniach spójnik if może być zamieniony przez when. Zdanie warunkowe, jak sama nazwa wskazuje, składa się z warunku oraz rezultatu o ile ten warunek zostanie spełniony.

Budowa ogólna:

If + warunek , rezultat

Należy mieć na uwadze, że zdania te mogą być budowane naprzemiennie. A więc możliwa jest również budowa:

Rezultat + if + warunek

Budowa typu zerowego:

If + Present Simple , Present Simple
lub
Present Simple + if + Present Simple

Czasem w miejsce czasu Present Simple używa się czasowników modalnych, takich jak: can, must czy may.

Przykłady:
If you drive too fast, you must pay a speeding fine. – Jeżeli będziesz jechać zbyt szybko to będziesz musiał zapłacić mandat.
If you heat ice, it melts.Jeśli podgrzejesz lód to zacznie topnieć.