The First Conditional

Okres warunkowy – typ pierwszy

Zdania w tym trybie odnoszą się do wydarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości, o ile zostanie spełniony pewny warunek. Wydarzenia te są realne, możliwe do spełnienia. W niektórych zdaniach spójnik if może być zamieniony przez when.
Zdanie warunkowe, jak sama nazwa wskazuje, składa się z warunku oraz rezultatu o ile ten warunek zostanie spełniony.

Budowa ogólna:

If + warunek , rezultat

Należy mieć na uwadze, że zdania te mogą być budowane naprzemiennie. A więc możliwa jest również budowa:

Rezultat + if + warunek

Budowa typu pierwszego:

If + Present Simple , will (can / must / may) + czasownik
lub
Will (can / must / may) + czasownik + if + Present Simple

Przykłady:
If you don’t leave now, you will miss the train. – Jeśli nie wyjdziesz teraz, nie zdążysz na pociąg.
If you don’t repair this bike, you can buy a new one. – Jeśli nie naprawisz tego roweru, możesz kupić nowy.

Will prawie nigdy nie występuje po spójniku if, chyba, że przy wyrażeniu uprzejmej prośby, np.
If you will be so nice to wait a second, I will look for that book. – Jeśli byłby pan uprzejmy poczekać sekundę, pójdę poszukać tej książki.